BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN-BÁO CÁO QUẢN TRỊ

* Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 xem tại đây (12.05.2023)

* Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 xem tại đây (16.05.2022)

* Báo cáo thường niên năm 2020  xem tại đây (07.04.2021)

* Báo cáo quản trị công ty năm 2020 xem tại đây (01.02.2021)

* Báo cáo thường niên năm 2019  xem tại đây (27.03.2020)

* Báo cáo thường niên năm 2018  xem tại đây (29.03.2019)

* Báo cáo thường niên năm 2017  xem tại đây (28.03.2018)

* Báo cáo thường niên năm 2016  xem tại đây (05.04.2017)

* Báo cáo thường niên năm 2015  xem tại đây (12.04.2016)

* Báo cáo quản trị công ty  6 tháng cuối năm 2015 tại đây

* Báo cáo quản trị công ty  6 tháng đầu năm 2015 tại đây

* Báo cáo thường niên năm 2014 tại đây

* Báo cáo quản trị công ty  6 tháng đầu năm 2014 tại đây

* Báo cáo quản trị công ty  6 tháng cuối năm 2014 tại đây

* Báo cáo thường niên năm 2013 tại đây

* Báo cáo quản trị công ty  6 tháng cuối năm 2013 tại đây

* Báo cáo quản trị công ty năm 2013 tại đây

* Báo cáo quản trị công ty năm 2012 tại đây

* Báo cáo quản trị công ty  6 tháng đầu năm 2013 tại đây

* Báo cáo thường niên năm 2012 tại đây

* Báo cáo thường niên năm 2011 tại đây

* Báo cáo thường niên 2010 tại đây