CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông- xem tai đây (27.03.2023)

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2022 bằng tiền – xem tại đây (18.03.2022)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tải tại đây (27.03.2023) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2022 bằng tiền – xem tại đây (18.03.2022)

* Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD 2023 tải tại đây (01.03.2023)

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông- xem tai đây (06.06.2022)

* Thông báo về ngày chốt danh sách để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền – xem tại đây (03.06.2022)

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN-BÁO CÁO QUẢN TRỊ

* Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 xem tại đây (16.05.2022)

ĐIỀU LỆ VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ

* Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần_ Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 09 tháng 11 năm 2021 xem tại đây (22.04.2022).

* Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua xem tại đây (22.04.2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu,tài liệu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây (22.04.2022)

BÁO CÁO TÀI CHÁNH – BÁO CÁO KIỂM TOÁN

* Báo cáo kiểm toán năm 2021 xem tại đây (04.04.2022)

* Báo cáo tài chánh năm 2021 đã được kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua xem tại đây (10.04.2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem tại đây (04.04.2022)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung năm 2022 gồm:                      (04/04/2022)

    – Tờ trình sửa đổi điều lệ (xem tại đây);

    – Dự thảo điều lệ Công ty (xem tại đây); 

    – Bảng chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ (xem tại đây).

* Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải tại đây (21.03.2022) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD 2022 tải tại đây (02.03.2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tuấn Nhã – Thành viên Hội đồng quản trị, xem tại đây (01.06.2021)

* Công bố thông tin về việc hủy đăng ký chứng khoán: Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Công văn V/V hủy chứng khoán đăng ký – mã SOV của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ký ngày 28/5/2021 – xem tại đây (31.05.2021)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Thái Thành Nam) xem tại đây (22.05.2021)

* Công bố thông tin về việc hủy đăng ký giao dịch: Quyết định và thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ký ngày 14/5/2021 – xem tại đây (22.05.2021)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tuấn Nhã – Thành viên Hội Đồng Quản Trị  xem tại đây (19.05.2021)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Thái Thành Nam) xem tại đây (14.05.2021)

* Công bố thông tin về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn: Thông báo của Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn và Công văn của UBCKNN  V/v hủy tư cách công ty đại chúng – xem tại đây (11.05.2021)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Thái Thành Nam) xem tại đây (07.05.2021)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu xem tại đây (29.04.2021)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 -2025 xem tại đây (12.04.2021)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Nghị quyết ĐHĐCĐ điều chỉnh theo CV số 115/2021/MKSG, Công văn gửi UBCKNN giải trình V/v điều chỉnh nội dung ” Căn cứ……” trong Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; biên bản kiểm phiếu, tài liêu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây (16.04.2021)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu,tài liệu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây (10.04.2021)

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN-BÁO CÁO QUẢN TRỊ

* Báo cáo thường niên năm 2020  xem tại đây (07.04.2021)

* Báo cáo quản trị công ty năm 2020 xem tại đây (01.02.2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Thông tin liên quan ứng viên Hội đồng quản trị ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 xem tại đây (30.03.2021)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung năm 2021 tại tải tại đây (24.03.2021)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại xem tại đây (19.03.2021)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải tại đây (19.03.2021) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

BÁO CÁO TÀI CHÁNH – BÁO CÁO KIỂM TOÁN

* Báo cáo tài chánh năm 2020 đã được kiểm toán xem tại đây (25.03.2021)

* Báo cáo kiểm toán năm 2020 xem tại đây (25.03.2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung năm 2021 tại tải tại đây (24.03.2021)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại xem tại đây (19.03.2021)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải tại đây (19.03.2021) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu xem tại đây (24.03.2021)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức năm 2020 và Quyết định của HĐQT về việc chia tạm ứng cổ tức năm 2020  xem tại đây (10.03.2021)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn Công bố thông tin Về việc nhận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm – Thành viên Hội đồng quản trị xem tại đây (06.03.2021)

* Công bố thông tin Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem tại đây (Ngày CBTT 18.02.2021)

* Công bố thông tin bất thường khác: Quyết định của Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn V/v cử nhân sự quản lý phần vốn Nhà nước và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn NK 2020 -2025 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn xem tại đây (02.02.2021)

* Công bố thông tin bất thường khác: Quyết định của Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn V/v thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xem tại đây (22.01.2021)

* Công bố thông tin bất thường khác: Công văn gửi Sở giao dịch CK Hà Nội V/v giải trình chậm CBTT 24h số 57/2020/MKSG ngày 26/12/2020 xem tại đây (26.12.2020)

* Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chánh năm 2020 xem tại đây (11.12.2020)

* Quyết định số 4876/QĐ-CT ngày 26/11/2020 xử phạt vi phạm hành chính về thuế xem tại đây (27.11.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (10.11.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (07.10.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Công ty cổ phần địa ốc A.C.B, xem tại đây (21.07.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Minh Tuấn, xem tại đây (21.07.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Kế toán trưởng (2020 -2025) xem tại đây(29.06.2020)

* Quyết định của HĐQT về chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát (2020 -2025) xem tại đây(24.06.2020)

* Quyết định của HĐQT về thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc xem tại đây (24.06.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Ban kiểm soát – Tổng giám đốc- Phó tổng giám đốc (2020 -2025) xem tại đây(24.06.2020)

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN-BÁO CÁO QUẢN TRỊ

* Báo cáo quản trị công ty năm 2020 xem tại đây (01.02.2021)

* Báo cáo thường niên năm 2019  xem tại đây (27.03.2020)

* Báo cáo thường niên năm 2019  xem tại đây (27.03.2020)

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH – BÁO CÁO KIỂM TOÁN

* Báo cáo tài chánh năm 2019 đã được kiểm toán xem tại đây(25.03.2020)

* Báo cáo kiểm toán năm 2019 xem tại đây(25.03.2020)

 

ĐIỀU LỆ VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 5 ngày 03/04/2017 xem tại đây(08.04.2017)

* Giấy Chứng nhận đăng ký DN Công ty cổ phần_ DK thay đổi lần thứ 5: ngày 03/04/2017 xem tại đây (07.04.2017)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 4 ngày 11/11/2016 xem tại đây(24.11.2016)

* Mẫu con dấu mới theo Giấy CNDKDN_CTCP thay đổi lần thứ 4 xem tại đây (18.11.2016)

* Giấy Chứng nhận đăng ký DN Công ty cổ phần_ DK thay đổi lần thứ 4: ngày 11/11/2016 xem tại đây (18.11.2016)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2014, sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/10/2016 xem tại đây (07.10.2016)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2014 xem tại đây (08.09.2016)

* Dự thảo điều lệ Công ty chỉnh sửa lần 1 tải tại đây (07.04.2016)

* Điều lệ công ty đây

* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đây