ĐIỀU LỆ VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2020, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 13/04/2024 xem tại đây   (14.06.2024)

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Thông báo V/v chi trả cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền cho cổ đông- xem tai đây (28.05.2024)

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông được nhận cổ tức  đợt 3 năm 2023 bằng tiền – xem tại đây (24.05.2024)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (xem tại đây)(23.04.2024)

*Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua; Biên bản kiểm phiếu, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (xem tại đây) (16.04.2024)

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem tại đây(11.04.2024)

* Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tải tại đây (25.03.2024) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2023 bằng tiền – xem tại đây(15.03.2024)

* Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD 2024 tải tại đây (05.03.2024)

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH – BÁO CÁO KIỂM TOÁN

* Báo cáo tài chánh năm 2023 đã được kiểm toán  xem tại đây(29.03.2024)

* Báo cáo kiểm toán năm 2023 xem tại đây(29.03.2024)

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền cho cổ đông- xem tai đây(25.03.2024)

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2023 bằng tiền – xem tại đây(15.03.2024)

* Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền cho cổ đông- xem tai đây(07.12.2023)

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 bằng tiền – xem tại đây(05.12.2023)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu,tài liệu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (xem tại đây) (03.05.2023)

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH – BÁO CÁO KIỂM TOÁN

* Báo cáo tài chánh năm 2022 đã được kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua xem tại đây(28.04.2023)

* Báo cáo kiểm toán năm 2022 xem tại đây(29.03.2023)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem tại đây(13.04.2023)

* Công văn của Cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Vốn Nhà nước) đề nghị HĐQT bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung chi tiết xem tại đây(13.04.2023)

* Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tải tại đây (27.03.2023) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2022 bằng tiền – xem tại đây(18.03.2023)

* Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD 2023 tải tại đây (01.03.2023)

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông- xem tai đây(27.03.2023)

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2022 bằng tiền – xem tại đây(18.03.2022)

 

ĐIỀU LỆ VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ

* Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần_ Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 09 tháng 11 năm 2021 xem tại đây (22.04.2022).

* Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua xem tại đây (22.04.2022)