CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Công bố thông tin bất thường khác: Quyết định của Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn V/v thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xem tại đây (22.01.2021)

* Công bố thông tin bất thường khác: Công văn gửi Sở giao dịch CK Hà Nội V/v giải trình chậm CBTT 24h số 57/2020/MKSG ngày 26/12/2020 xem tại đây (26.12.2020)

* Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chánh năm 2020 xem tại đây (11.12.2020)

* Quyết định số 4876/QĐ-CT ngày 26/11/2020 xử phạt vi phạm hành chính về thuế xem tại đây (27.11.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (10.11.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (07.10.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Công ty cổ phần địa ốc A.C.B, xem tại đây (21.07.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Minh Tuấn, xem tại đây (21.07.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Kế toán trưởng (2020 -2025) xem tại đây(29.06.2020)

* Quyết định của HĐQT về chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát (2020 -2025) xem tại đây(24.06.2020)

* Quyết định của HĐQT về thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc xem tại đây (24.06.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Ban kiểm soát – Tổng giám đốc- Phó tổng giám đốc (2020 -2025) xem tại đây(24.06.2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử năm 2020 xem tại đây (20.06.2020)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung năm 2020 tại tải tại đây(18.06.2020)

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem tại đây(18.06.2020)

* Tờ trình, danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020_2025 xem tại đây(09.06.2020)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại xem tại đây (06.06.2020)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 tại tải tại đây (05.06.2020)

* Giấy Ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tải tại đây (15.05.2020)

* Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 xem tại đây(15.05.2020)

* Giấy Ủy quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tải tại đây (15.05.2020)

*  Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025 tải tại đây (15.05.2020)

*  Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 tải tại đây (15.05.2020)

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Công bố thông tin Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem tại đây(Ngày CBTT 09.05.2020)

* Thông báo về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10.04.2020)

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng gửi Quý cổ đông thông báo về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh chấp thuận như sau:

Vào ngày 02/03/2020, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Thông báo số 07/2020/MKSG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo đó Công ty dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 04/2020.

Nay căn cứ công văn số 1937/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn quyết định dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đến hạn chót là cuối tháng 6/2020 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mong Quý Cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Nội dung chi tiết “Thông báo về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” vui lòng xem tại đây

* Công văn số 1937/ĐKKD-THKT ngày 31/3/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xem tại đây(10.04.2020)

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN-BÁO CÁO QUẢN TRỊ

* Báo cáo thường niên năm 2019  xem tại đây (27.03.2020)

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH – BÁO CÁO KIỂM TOÁN

* Báo cáo tài chánh năm 2019 đã được kiểm toán xem tại đây(25.03.2020)

* Báo cáo kiểm toán năm 2019 xem tại đây(25.03.2020)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, năm 2019 tải tại đây (06.04.2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải tại đây (27.03.2019)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tải tại đây (27.03.2019) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(Ngày thông báo 04.03.2019)

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng gửi Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tiến hành tổ chứcĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

  • Tên chứng khoán              : Cổ phiếu Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
  • Mã chứng khoán               : SOV
  • Loại chứng khoán             : Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá                         : 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng    : 25/3/2019
  • Lý do                              : Tổ chứcĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  • Thời gian họp                  : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
  • Địa điểm họp                  : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Vui lòng xem nội dung chi tiết:

Công bố thông tin v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2019 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2019  tại đây

 

ĐIỀU LỆ VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 5 ngày 03/04/2017 xem tại đây(08.04.2017)

* Giấy Chứng nhận đăng ký DN Công ty cổ phần_ DK thay đổi lần thứ 5: ngày 03/04/2017 xem tại đây (07.04.2017)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 4 ngày 11/11/2016 xem tại đây(24.11.2016)

* Mẫu con dấu mới theo Giấy CNDKDN_CTCP thay đổi lần thứ 4 xem tại đây (18.11.2016)

* Giấy Chứng nhận đăng ký DN Công ty cổ phần_ DK thay đổi lần thứ 4: ngày 11/11/2016 xem tại đây (18.11.2016)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2014, sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/10/2016 xem tại đây (07.10.2016)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2014 xem tại đây (08.09.2016)

* Dự thảo điều lệ Công ty chỉnh sửa lần 1 tải tại đây (07.04.2016)

* Điều lệ công ty đây

* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đây