CÔNG BỐ THÔNG TIN CHUNG

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (07.10.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Công ty cổ phần địa ốc A.C.B, xem tại đây (21.07.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Minh Tuấn, xem tại đây (21.07.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Kế toán trưởng (2020 -2025) xem tại đây (29.06.2020)

* Quyết định của HĐQT về chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát (2020 -2025) xem tại đây (24.06.2020)

* Quyết định của HĐQT về thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc xem tại đây (24.06.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Ban kiểm soát – Tổng giám đốc- Phó tổng giám đốc (2020 -2025) xem tại đây (24.06.2020)

* Công bố thông tin Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem tại đây (Ngày CBTT 09.05.2020)

* Thông báo về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10.04.2020)

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng gửi Quý cổ đông thông báo về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh chấp thuận như sau:

Vào ngày 02/03/2020, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Thông báo số 07/2020/MKSG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo đó Công ty dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 04/2020.

Nay căn cứ công văn số 1937/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn quyết định dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đến hạn chót là cuối tháng 6/2020 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mong Quý Cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Nội dung chi tiết “Thông báo về việc dời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” vui lòng xem tại đây 

* Công văn số 1937/ĐKKD-THKT ngày 31/3/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xem tại đây (10.04.2020)

* Công bố thông tin Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem tại đây (Ngày CBTT 02.03.2020)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 xem tại đây (02.03.2020)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (08.08.2019)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (08.08.2019)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 xem tại đây (07.08.2019)

* Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế xem tại đây (10.07.2019)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (06.07.2019)

* Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Bạch Phượng – Thành viên Ban kiểm soát, xem tại đây (06.07.2019)

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên trên Sàn UPCoM (ngày thông báo 04.07.2019)

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng gửi Quý cổ đông thông báo về ngày giao dịch đầu tiên trên Sàn UPCoM đã được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận như sau:

  • Tên chứng khoán                : Cổ phiếu CTCP Mắt Kính Sài Gòn
  • Loại chứng khoán               : Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán                 : SOV
  • Mệnh giá                           : 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch    : 1.914.900 cổ phiếu
  • Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch  : 19.149.000.000 đồng
  • Ngày giao dịch đầu tiên         : Thứ Tư, ngày 10/7/2019
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 91.000 đồng/cổ phiếu

Nội dung chi tiết “Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Mắt kính Sài Gòn” do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  ký, vui lòng xem tại đây

* Công văn số 28/2019/MKSG ngày 27/06/2019 gửi Ủy ban CK Nhà nước trả lời công văn của UBCKNN số 3809/UBCK-TT  ngày 19/06/2019 xem tại đây (28.06.2019)

* Bảng Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch của CTCP Mắt kính Sài Gòn xem tại đây (06.06.2019)

* Quyết định Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Mắt kính Sài Gòn xem tại đây (06.06.2019)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi cổ tức đợt cuối năm 2018 xem tại đây (08.04.2019)

* Công văn số 02/2019/MKSG ngày 25/02/2019 gửi Ủy ban CK Nhà nước trả lời công văn của UBCKNN số 1123/UBCK-TT  ngày 21/02/2019 xem tại đây (28.02.2019)

* Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại TT lưu ký chứng khoán xem tại đây(28/6/2018)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ (điều chỉnh lại mục A theo CV số 09/2018/MKSG ngày 9/4/2018); Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, năm 2018 tải tại đây (10.4.2018)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước giải trình V/v điều chỉnh số liệu cổ đông tham dự Đại hội trong biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem tại đây (10.4.2018)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước giải trình V/v thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng xem tại đây (24.07.2017)

* Công văn của Ủy ban CK Nhà nước V/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ xem tại đây (25.03.2017)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước V/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ xem tại đây (11.03.2017)

* Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ xem tại đây (28.02.2017)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước V/v Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ xem tại đây (10.01.2017)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước V/v Điều chỉnh tỷ lệ biểu quyết của người có liên quan trong Nghị quyết ĐHĐCĐ xem tại đây (6.12.2016)

* Công văn của Ủy ban CK Nhà nước V/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu xem tại đây (18.11.2016)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước V/v Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành xem tại đây (10.11.2016)

* Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu xem tại đây (03.11.2016)

* Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu xem tại đây (18.10.2016)

* Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu xem tại đây (18.10.2016)

* Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH chứng khoán ACB xem tại đây

* Công bố giải trình ý kiến ngoại trừ của Cty kiểm toán về BCTC năm 2012 đây