ĐIỀU LỆ VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2020, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 13/04/2024 xem tại đây   (14.06.2024)

* Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần_ Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 09 tháng 11 năm 2021 xem tại đây (22.04.2022).

* Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua xem tại đây (22.04.2022)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 5 ngày 03/04/2017 xem tại đây(08.04.2017)

* Giấy Chứng nhận đăng ký DN Công ty cổ phần_ DK thay đổi lần thứ 5: ngày 03/04/2017 xem tại đây (07.04.2017)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 4 ngày 11/11/2016 xem tại đây(24.11.2016)

* Mẫu con dấu mới theo Giấy CNDKDN_CTCP thay đổi lần thứ 4 xem tại đây (18.11.2016)

* Giấy Chứng nhận đăng ký DN Công ty cổ phần_ DK thay đổi lần thứ 4: ngày 11/11/2016 xem tại đây (18.11.2016)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2014, sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/10/2016 xem tại đây (07.10.2016)

* Điều lệ Cty CP Mắt Kính Sài Gòn sửa đổi theo luật DN năm 2014 xem tại đây (08.09.2016)

* Dự thảo điều lệ Công ty chỉnh sửa lần 1 tải tại đây (07.04.2016)

* Điều lệ công ty đây

* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đây