BÁO CÁO TÀI CHÁNH – BÁO CÁO KIỂM TOÁN

* Báo cáo tài chánh năm 2023 đã được kiểm toán  xem tại đây (29.03.2024)

* Báo cáo kiểm toán năm 2023 xem tại đây (29.03.2024)

* Báo cáo tài chánh năm 2022 đã được kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua xem tại đây (28.04.2023)

* Báo cáo kiểm toán năm 2022 xem tại đây (29.03.2023)

* Báo cáo kiểm toán năm 2021 xem tại đây (04.04.2022)

* Báo cáo tài chánh năm 2021 đã được kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua xem tại đây (10.04.2022)

* Báo cáo tài chánh năm 2020 đã được kiểm toán xem tại đây (25.03.2021)

* Báo cáo kiểm toán năm 2020 xem tại đây (25.03.2021)

* Báo cáo tài chánh năm 2019 đã được kiểm toán xem tại đây (25.03.2020)

* Báo cáo kiểm toán năm 2019 xem tại đây (25.03.2020)

* Báo cáo tài chánh năm 2018 đã được kiểm toán xem tại đây (22.03.2019)

* Báo cáo kiểm toán năm 2018 xem tại đây (22.03.2019)

* Báo cáo tài chánh năm 2017 đã được kiểm toán xem tại đây (24.03.2018)

* Báo cáo kiểm toán năm 2017 xem tại đây (24.03.2018)

* Báo cáo tài chánh năm 2016 đã được kiểm toán xem tại đây (25.03.2017)

* Báo cáo kiểm toán năm 2016 xem tại đây (25.03.2017)

* Báo cáo tài chánh năm 2015 đã được kiểm toán xem tại đây (29.03.2016)

* Báo cáo kiểm toán năm 2015 xem tại đây (29.03.2016)

* Báo cáo tài chánh đã được kiểm toán năm 2014 tại đây

* Báo cáo kiểm toán năm 2014 tại đây

* Báo cáo kiểm toán năm 2013 tại đây

* Báo cáo tài chánh đã được kiểm toán năm 2013 tại đây

* Công bố giải trình ý kiến ngoại trừ của Cty kiểm toán về BCTC năm 2012 đây

* Báo cáo tài chánh đã được kiểm toán năm 2012 tại đây

* Báo cáo kiểm toán năm 2012 tại đây

* Báo cáo tài chánh đã được kiểm toán năm 2011 tại đây

* Báo cáo kiểm toán năm 2011 tại đây

* Báo cáo kiểm toán năm 2010 tại đây

* Báo cáo kiểm toán năm 2010 tại đây

* Báo cáo tài chánh năm 2009 tại đây