ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (xem tại đây)(23.04.2024)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua; Biên bản kiểm phiếu, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (xem tại đây) (16.04.2024)

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem tại đây (11.04.2024)

* Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tải tại đây (25.03.2024) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2023 bằng tiền – xem tại đây (15.03.2024)

* Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD 2024 tải tại đây (05.03.2024)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu,tài liệu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (xem tại đây) (03.05.2023)

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem tại đây (12.04.2023)

* Công văn của Cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Vốn Nhà nước) đề nghị HĐQT bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung chi tiết xem tại đây (13.04.2023)

* Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tải tại đây (27.03.2023) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về ngày lâp danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và cổ đông được nhận cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2022 bằng tiền – xem tại đây (18.03.2023)

* Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD 2023 tải tại đây (01.03.2023)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu,tài liệu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem tại đây (22.04.2022)

* Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua xem tại đây (22.04.2022)

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem tại đây (04.04.2022)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung năm 2022 gồm:                      (04/04/2022)

    – Tờ trình sửa đổi điều lệ (xem tại đây);

    – Dự thảo điều lệ Công ty (xem tại đây); 

    – Bảng chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ (xem tại đây).

04.2022) (Gồm: tờ trình sửa đổi điểu lệ; dự thảo Điều lệ Công ty; bảng chi tiết bổ sung, sửa đổi điều lệ)

* Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải tại đây (21.03.2022) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Giấy ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD 2022 tải tại đây (02.03.2022)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ điều chỉnh theo CV số 115/2021/MKSG, Công văn gửi UBCKNN giải trình V/v điều chỉnh nội dung ” Căn cứ……” trong Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; biên bản kiểm phiếu, tài liêu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây (16.04.2021)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu,tài liệu họp đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem tại đây (10.04.2021)

* Thông tin liên quan ứng viên Hội đồng quản trị ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 xem tại đây (30.03.2021)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung năm 2021 tại tải tại đây (24.03.2021)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại xem tại đây (19.03.2021)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải tại đây (19.03.2021) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử năm 2020 xem tại đây (20.06.2020)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung năm 2020 tại tải tại đây (18.06.2020)

* Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem tại đây (18.06.2020)

* Tờ trình, danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020_2025 xem tại đây (09.06.2020)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại xem tại đây (06.06.2020)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 tại tải tại đây (05.06.2020)

* Giấy Ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tải tại đây (15.05.2020)

* Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 xem tại đây (15.05.2020)

* Giấy Ủy quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tải tại đây (15.05.2020)

*  Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025 tải tại đây (15.05.2020)

*  Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 tải tại đây (15.05.2020)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, năm 2019 tải tại đây (06.04.2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải tại đây (27.03.2019)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tải tại đây (27.03.2019) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019(Ngày thông báo 04.03.2019)

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn trân trọng gửi Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

  • Tên chứng khoán              : Cổ phiếu Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
  • Mã chứng khoán               : SOV
  • Loại chứng khoán             : Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá                         : 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng    : 25/3/2019
  • Lý do                              : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  • Thời gian họp                  : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
  • Địa điểm họp                  : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Vui lòng xem nội dung chi tiết:

Công bố thông tin v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2019 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2019  tại đây

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ (điều chỉnh lại mục A theo CV số 09/2018/MKSG ngày 9/4/2018); Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, năm 2018 tải tại đây (10.4.2018)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước giải trình V/v điều chỉnh số liệu cổ đông tham dự Đại hội trong biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem tại đây (10.4.2018)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, năm 2018 tải tại đây (07.04.2018)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải tại đây (26.03.2018)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tải tại đây (26.03.2018) (Gồm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để  tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây (12.03.2018)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, năm 2017 tải tại đây (01.04.2017)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tải tại đây (21.03.2017)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tải tại đây (21.03.2017) (Gồm: Chương trình ĐHĐCĐ; Các mẫu biểu; Các báo cáo; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết).

* Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để  tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017 xem tại đây (06.03.2017)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ, BBĐHCĐ năm 2016 bổ sung, điều chỉnh lại khoản 3 điều 1 do ghi tỷ lệ -điều chỉnh lần 2 ngày 09/01/2017  xem tại đây (10.01.2017)

* Công văn gửi Ủy ban CK Nhà nước V/v Điều chỉnh tỷ lệ biểu quyết của người có liên quan trong Nghị quyết ĐHĐCĐ xem tại đây (6.12.2016)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ, BBĐHCĐ năm 2016 bổ sung, điều chỉnh lại khoản 3 điều 1 do ghi tỷ lệ xem tại đây (01.11.2016)

* Nghị quyết, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tờ trình của ĐHĐCĐ bất thường

ngày 1/10/2016 tải tại đây (02.10.2016)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tải tại đây (20.09.2016)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 tải tại đây (20.09.2016) (Gồm: Chương trình ĐHĐCĐ bất thường; Các tờ trình; Dự thảo nghị quyết; Các mẫu biểu).

* Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường xem tại đây (06.09.2016)

* Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường xem tại đây (06.09.2016)

* Nghị quyết ĐHĐCĐ; Biên bản họp ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết năm 2016 tải tại đây (10.04.2016)

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tải tại đây (30.03.2016)

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 tải tại đây (30.03.2016)

*Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 xem tại đây (19.03.2016)

* Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015, biên bản kiểm phiếu tại đây

* Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại đây

* Thể lệ biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015_2020 tại đây

* Tờ trình, danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015_2020 tại đây

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015 tại đây

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 tại đây

* Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 tại đây

*  Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 tại đây

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014 tại đây

* Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 tại đây

* Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013 tại đây

* Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2013 tại đây